Bernardo de Gálvez y Madrid

Print
Belangrijke Amerikaanse bondgenoot in de Revolutionaire Oorlog
Portret van Bernardo de Gálvez door Mariano Salvador Maella circa 1784.

Portret van Generaal Matías de Gálvez door Andrés López circa 1783.

Bernardo de Gálvez y Madrid werd geboren op 23 juli 1746, in de provincie Malaga in Zuid-Spanje. Hij was het eerste kind van Mariá Josefa de Madrid en haar echtgenoot Matías de Gálvez, een Spaanse generaal die later de kapitein-generaal van Guatemala en de onderkoning van Nieuw-Spanje zou worden. Zijn oom José de Gálvez, een jurist, zou uiteindelijk de Spaanse minister van Indië worden. De Gálvez familie werd door de Spaanse kroon zeer gewaardeerd voor hun diensten aan het koloniale rijk, en onder de andere ooms van de jonge Bernardo bevonden zich een veldmaarschalk en een ambassadeur. Onder hen stond de jongen het dichtst bij zijn oom José.

Bernardo’s militaire en regeringscarrière begon tijdens de Zevenjarige Oorlog, toen hij op zestienjarige leeftijd namens Spanje hielp bij militaire operaties tegen Portugal. Na de oorlog vergezelde hij zijn oom José naar de Amerika’s in 1765, waar José optrad als inspecteur-generaal van Nieuw Spanje. Daar werd Bernardo kapitein onder Generaal Juan de Villalba en klom op in de gelederen, gestationeerd in wat nu Zuidwest Texas is. Hij leidde Spaanse aanvallen op inheemse Amerikaanse volken, met name de Apache in 1770 en 1771.

In 1772 keerden Bernardo en José terug naar Spanje waar José werd benoemd tot lid van de Raad van Indië en hielp bij het organiseren van het koloniale bestuur vanuit Spanje. Als minister van Indië zou José later verantwoordelijk zijn voor het bepalen van veel Spaanse doelstellingen in de loop van de oorlog. José had geen directe zeggenschap over het Spaanse leger of de Spaanse marine, maar dankzij zijn patronale bevoegdheden kon hij officieren benoemen op verschillende posten, waaronder de uiteindelijke benoemingen van Bernardo. Na zijn terugkeer naar Europa bracht Bernardo drie jaar door bij het Franse Cantabria regiment in Pau, Frankrijk, om zijn militaire ervaring te verfijnen en uit te breiden. Hier leerde hij ook de Franse taal en raakte hij vertrouwd met de Franse cultuur. In 1775 werd Bernardo weer naar Spanje overgeplaatst, waar hij gewond raakte tijdens een Spaanse aanval op de stad Algiers. Niet lang daarna werd hij opnieuw overgeplaatst, ditmaal om als luitenant-kolonel het bevel te voeren over een regiment in New Orleans. Kort daarna, op dertigjarige leeftijd, werd Bernardo op aandringen van zijn oom benoemd tot gouverneur van Louisiana.

Voorheen was Louisiana Frans gebied geweest, maar het was aan Spanje gegeven als concessie voor de nederlaag tijdens de Zevenjarige Oorlog. Omdat het gebied nog maar kort in andere handen was overgegaan, woonden er in Louisiana overwegend Fransen. De tijd die hij in Frankrijk had doorgebracht, hielp Bernardo dan ook bij het opbouwen van een band met de plaatselijke bevolking in zijn nieuwe functie. Toen de Amerikaanse Revolutie begon hielp hij New Orleans te vestigen als bevoorradingsbasis en toevluchtsoord voor de Amerikaanse rebellen. Handel met de Britse kolonies van Noord-Amerika was illegaal onder het beleid van de vorige gouverneur, maar Bernardo opende de handel met zowel de Franse als de rebellerende Amerikanen, en nam goederen aan die gestolen waren van Britse schepen.

New Orleans bevond zich in een uitstekende strategische positie voor zo’n uitvalsbasis, omdat de stad de toegang tot de Mississippi rivier over zee controleerde. Bernardo hielp ook de handel tussen de Spanjaarden en de Verenigde Staten te verhullen voor de Britten, en stond soms toe dat Amerikaanse troepen ongehinderd Spaans grondgebied konden doorkruisen. Van 1776 tot 1779 was hij verantwoordelijk voor het doorsluizen van voorraden langs de Mississippi naar de Amerikaanse legers in het noordwesten. Bernardo versterkte ook de verdediging van New Orleans zelf in geval van een Britse aanval, en begon offensieven tegen de Britten in Florida te plannen voor het geval Spanje officieel aan de oorlog zou deelnemen. In deze periode trouwde hij ook met zijn vrouw, een jonge weduwe met de naam Marie Felice de Saint-Maxent d’Estrehan, wier eerste man de zoon was van een hooggeplaatste Franse ambtenaar in het gebied en wier zuster de vrouw was van Luis de Unzaga, de gouverneur van Louisiana vóór Bernardo de Gálvez.

De Spaanse koning Karel III reageerde voorzichtig toen de Amerikaanse opstand begon, maar begon het conflict te zien als een kans om aan Groot-Brittannië verloren gebied terug te winnen. Bovendien bracht de deelname van Frankrijk aan de oorlog in 1778 druk met zich mee van de Franse koning Lodewijk XVI om Spanje erbij te betrekken. Als mede-koloniale mogendheid waren de Spanjaarden terughoudend om de indruk te wekken een koloniale opstand goed te keuren, en toen ze in 1779 toch aan het conflict deelnamen, verklaarden ze de oorlog tegen Groot-Brittannië in plaats van de onafhankelijkheid van de Britse koloniën te steunen.

Nadat Bernardo de oorlog had verklaard, begon hij snel met de herovering van de Spaanse gebieden die tijdens de Zevenjarige Oorlog aan Groot-Brittannië waren verloren, ondanks de afwezigheid van beloofde versterkingen uit Spaans Cuba die door stormen waren vertraagd. In de hoop eerst de kolonies Oost- en West-Florida voor Spanje te heroveren, begon Bernardo in 1779 met de herovering van een aantal forten langs de Mississippi die in Britse handen waren, waaronder Baton Rouge, waarvoor hij tot brigadegeneraal werd bevorderd. Het jaar daarop werd de stad Mobile in het huidige Alabama Bernardo’s volgende doelwit. De eerste poging werd afgeblazen toen het grootste deel van Bernardo’s vloot in een storm aan de grond liep, maar Mobile viel niettemin voor het eind van het jaar. Als kolonie die nog maar kort geleden aan Groot-Brittannië was geschonken, hadden veel inheemse West-Floridiërs weinig motivatie om namens de Britten tegen de Spanjaarden te vechten.

Depictie van de belegering van Pensacola door Nicolas Ponce circa 1784.

Afbeelding van het beleg van Pensacola door Nicolas Ponce circa 1784.

Bernardo werd benoemd tot commandant van een expeditieleger dat in Havana was gestationeerd, en begon met het plannen van een belegering van de hoofdstad van West-Florida, Pensacola. Ondanks slecht weer en conflicten met regeringsfunctionarissen in Cuba, was Bernardo in staat genoeg schepen en troepen te krijgen om de stad Pensacola aan te vallen, waar Spaanse schepen op 9 maart 1781 arriveerden en al snel de aanval inzetten. Met Bernardo zelf op het vlaggenschip San Ramon, belegerden zijn Spaanse troepen en schepen de stad, daarbij geholpen door Franse versterkingen halverwege april. Twee maanden na het begin van de belegering, op de avond van 8 mei, sloegen Bernardo’s houwitsers in op de Britse kruitvoorraad – dit vernietigde het grootste deel van het kruitmagazijn en doodde meer dan honderd soldaten. Op 10 mei 1781 gaf de stad zich over aan Bernardo. Tijdens het beleg van Pensacola werden meer dan zeventig van Bernardo’s soldaten gedood, terwijl tientallen anderen stierven aan ziektes.

Nauwelijks vijf maanden later werd de Britse generaal Cornwallis gedwongen zijn leger over te geven bij Yorktown, Virginia. Na de Britse verdrijving van de Golfkust keerde Bernardo terug naar Havana en verlegde zijn aandacht. Hij was er zich van bewust dat in Europa onderhandelingen waren begonnen tussen de Amerikaanse rebellen en de koloniale machten, en hoopte alles wat hij kon voor Spanje op te eisen voor een afgerond verdrag het einde van de oorlog betekende, waardoor verdere militaire aanvallen niet meer mogelijk waren. Bernardo’s troepen veroverden de Bahama’s en het eiland Menorca op Groot-Brittannië, maar het Verdrag van Parijs werd ondertekend voordat een aanval op Jamaica werd ondernomen en de aanval werd afgeblazen.

Portret van Bernardo de Galvez door Mariano Salvador Maella, circa 1784.

Portret van Bernardo de Galvez door Mariano Salvador Maella, circa 1784.

Voor Bernardo de Gálvez bleven zijn overwinningen in Spanje niet onopgemerkt, met name zijn inspanningen tijdens het beleg van Pensacola. De Spaanse veldtochten, waarvan vele onder leiding van Bernardo de Gálvez, maakten het mogelijk dat Spanje het gebied van de Mississippi-delta en een deel van Florida kreeg in de uiteindelijke vredesregeling, het Verdrag van Parijs van 1783. Na het einde van de oorlog keerde Bernardo terug naar Spanje om de Spaanse buitenlandse politiek in Louisiana en Florida te helpen leiden. Van daaruit werd hij kort benoemd tot Generaal Gouverneur van Louisiana en Cuba. Hij verbleef een paar maanden in Havana voordat hij weer terugkeerde naar Louisiana. In 1785 werd Bernardo benoemd tot onderkoning van Mexico na de dood van zijn vader Matias, de vorige onderkoning.

Bernardo de Gálvez stierf aan een ziekte in Mexico Stad in november 1786, slechts een paar maanden na zijn 40ste verjaardag; zijn tijd als onderkoning was succesvol maar kort. Zijn derde kind met Marie Felice, Guadalupe genaamd, werd slechts twee maanden na zijn dood geboren. Bernardo werd beschouwd als een van de beste militaire leiders in Nieuw Spanje. Zijn militaire successen in Florida en de Mississippi delta regio behoren tot de grootste militaire prestaties van Amerika’s bondgenoten tijdens de oorlog tegen Groot Brittannië, terwijl de belegering van Pensacola een van de grootste overwinningen voor de Spanjaarden werd tijdens de Amerikaanse Revolutie. Zijn militaire campagnes hielden Britse troepen in Florida aan de grond die anders in de zuidelijke staten hadden kunnen worden ingezet.

Primary Source Documents

Uittreksels uit een brief die Thomas Jefferson op 8 november 1779 aan Barnardo de Gálvez schreef, waarin hij informeerde naar een lening van Spanje aan de Noord-Amerikaanse rebellen.

…De Toetreding van Zijne Hoogst Katholieke Majesteit, sedert de Datum van deze Brieven tot de Vijandelijkheden die door de Geconfedereerde Mogendheden van Frankrijk en Noord-Amerika tegen Groot-Brittannië worden gevoerd, waarbij aan hun inspanningen het gewicht van uw machtig en rijk Rijk Rijk wordt toegevoegd, heeft ons alle zekerheid gegeven van een gelukkige afloop van de tegenwoordige Strijd, waarvan de menselijke Gebeurtenissen zullen toelaten…

…Vanuit New Orleans alleen al kunnen zij redelijk worden voorzien van de benodigdheden van Europese Manufacturen, en daarheen zullen zij onmiddellijk staf- en pelswerk in ruil brengen, en meel varkens- en rundvlees, zodra zij hun land enigszins zullen hebben geopend. Om hen tegen de Indianen te beschermen, zijn wij genoodzaakt een aanzienlijke gewapende macht naar hen te zenden en onder hen te stationeren; het verstrekken van kleding en levensbehoeften aan de bevriende Indianen wordt een zaak van grote moeilijkheid voor ons…

…Jong als we zijn in handel en fabrikaten, en in oorlog met een natie wiens macht op zee, zodanig is geweest dat een groot deel van de leveringen die we hebben geprobeerd te importeren uit Europa, is onderschept, zult u zich niet verbazen te horen, dat we grote moeilijkheden ondervinden om ofwel geld of grondstoffen te verkrijgen om aan de vraag van onze legers te voldoen, en dat het daarom een enorme opluchting voor ons zou zijn, als wij onze deposito’s in Frankrijk konden achterlaten voor de afroep van dat deel van onze Staat dat aan de Atlantische Oceaan ligt, en een opschorting van de eisen uit uw Kwartier konden verkrijgen, voor bevoorrading van onze Westelijke Strijdkrachten voor één, twee of drie jaar, of zo’n langere tijd als kan worden verkregen; Met dit doel verzocht Gouverneur Henry in zijn Brieven van 14 Januari, en 26 Januari 1778 uw Natie om een geldlening, welke uwe Excellentie zo vriendelijk was, aan uw Hof te doen toekomen.

…Daar wij ons vleien, dat de aanvraag door tussenkomst van Uwe Excellentie succes zal hebben gehad, en dat U gemachtigd zult zijn ons enige geldleningen voor te schieten, neem ik de vrijheid U in dat geval te verzoeken, om voor ons voor te schieten aan Mr. Pollock Vijfenzestig Duizend Achthonderd Veertien & 5/8 Dollars…

Het dagboek dat Gálvez bijhield tijdens het beleg van Pensacola is naar alle waarschijnlijkheid niet door hemzelf geschreven maar door zijn hulp-kampioen, onder Gálvez’ supervisie. De eerste exemplaren kunnen te Pensacola zijn gedrukt met een kleine drukpers die gewoonlijk door bepaalde marineschepen werd meegevoerd. De precieze drukdatum en de verblijfplaats van het originele manuscript zijn echter niet bekend. Ook al is het dagboek niet door Gálvez geschreven, het is toch een verslag uit de eerste hand. Het dagboek bevat ook persoonlijke brieven die Gálvez in de loop van de strijd heeft geschreven. Al met al is het dagboek van Gálvez het belangrijkste en beroemdste verslag van het beleg van Pensacola.

Om vijf uur ’s middags besloot de generaal in een boot naar de Perdido rivier te gaan om Ezpeleta persoonlijk te instrueren over zijn plannen. Daartoe scheepte hij zich in met zijne hulpmiddelen en verliet de haven, aldus tonende, dat dezelfde mogelijkheid, die er was om binnen te komen, er ook was om te vertrekken; maar de tegengestelde winden en de stromingen aldaar dwongen hem beiden om elf uur des avonds naar het kamp terug te keeren.

Op de ochtend van 20 maart zond Gálvez een officier naar Pensacola met een brief voor generaal Campbell waarin deze bewoordingen waren opgenomen:

Die heer: De Engelsen in Havana maakten met dreigementen bekend dat de gebouwen en schepen van de koning of van individuen niet zouden worden vernietigd, verbrand of tot zinken gebracht zonder op straffe van met de grootste strengheid te worden behandeld. Dezelfde waarschuwing geef ik aan u en de anderen tegen wie ik strijd, met dezelfde voorwaarden. Moge God u nog vele jaren bewaren. Camo van Santa Rosa, 20 maart 1781. Uw meest attente dienaar, Bernardo de Gálvez. Hoogachtend Senor Don Juan Campbell.

Brief aan Gouverneur Chester, 22 maart 1781:

De Heer: Ik betreur het dat sinds gisteren de omstandigheden hier zo veranderd zijn dat ik nu niet kan, noch zou moeten, antwoorden op de voorstellen die u mij deed in uw brieven over de kwestie van gevangenen en families van Pensacola; als het fortuin van het laatste u interesseert, zoals waarschijnlijk is, handel dan met Generaal Campbell, aangezien alles afhangt van het goede of kwade gedrag dat hij vertoont. Ik ben persoonlijk uw meest attente dienaar, Bernardo de Gálvez. Senor Don Peter Chester.

.S. Ik voeg voor u een afschrift bij van datgene wat ik schreef aan Generaal Campbell, ter uwer informatie.

Mei 5, 1781, minder dan een week voor de overgave.

Het vuur van de vijand was tamelijk hevig en na het Angelus richtten zij het geheel op links, waardoor wij enige doden en gewonden leden.
s Nachts stak er een zeer zware storm op van wind, onweer en regen, die het hele kamp en vooral de loopgraaf overspoelde; om die reden werd al het werk opgeschort; en het eskader dat bij de kust voor anker lag, vond het nodig zijn trossen los te gooien en uit te varen, uit vrees tegen de kust te worden gestoten.
De zesde, ’s morgens, beval de generaal, gezien de slechte nacht die de troepen in de loopgraaf hadden doorgebracht, dat zij werden afgelost om hun kleren te drogen en dat zij een rantsoen brandewijn kregen.

Voor verder lezen
Orwin Rush, The Battle of Pensacola (1966).
Ernest Dupuy, The American Revolution: A Global War (1977).
James Lewis, The Final Campaign of the American Revolution (1991).