Waarom is bidden belangrijk?

Bidden is belangrijk omdat het ons meer op Jezus doet lijken en omdat het ons het hart en de geest van God openbaart.

Als we kijken naar de geestelijke krachtpatsers uit het verleden, weten we dat bidden voor hen enorm belangrijk was.

Bidden Citaten

  • “Ik bid omdat ik mezelf niet kan helpen. … Ik bid omdat de nood de hele tijd uit mij stroomt, wakend en slapend. Het verandert God niet. Het verandert mij.” C.S. Lewis
  • “Ik heb zoveel te doen dat ik de eerste drie uren in gebed zal doorbrengen.” Martin Luther

Hoe leven gewone mensen daarnaar, en waarom zouden wij? Van gewone mensen kan toch niet worden verwacht dat ze alles laten vallen om te bidden? Eigenlijk kunnen gewone mensen het zich niet veroorloven om niet te bidden. Bidden is een gave die de Heer ons heeft gegeven, en een activiteit die van ons wordt verwacht. De Bijbel zegt vaak, “als je bidt,” niet “als je bidt,” omdat bidden lijkt te worden verondersteld van Gods volgelingen.

Bijbelverzen over bidden

  • “En bid in de Geest bij alle gelegenheden met allerlei soorten gebeden en verzoeken. Met dit voor ogen, wees waakzaam en blijf altijd bidden voor al het volk van de Heer.” (Efeziërs 6:18)
  • “Bidt voortdurend.” (1 Tessalonicenzen 5:17)
  • “Is er iemand onder u die in moeilijkheden verkeert? Laat hem bidden.” (Jakobus 5:13)
  • “Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, getrouw in het gebed.” (Romeinen 12:12)
  • “Weest over niets bezorgd, maar legt in iedere situatie, met gebed en smeking, en met dankzegging, uw verzoeken aan God voor.” (Filippenzen 4:6)

Bidden omdat het “moet” is niet altijd genoeg om ons te motiveren, maar de waarheid is dat bidden veel meer is dan een regel. Gebed is belangrijk omdat het ons meer op Jezus doet lijken en omdat het ons het hart en de geest van God openbaart.

Het belang van gebed

1.

Als we naar het leven van Jezus kijken, zien we dat hij bad – met anderen (Lucas 9:28), voor anderen (Matteüs 19:13-14), en in zijn eentje (Lucas 5:16, Lucas 6:12). Het was een fundamenteel onderdeel van hoe hij elke dag en elke beslissing benaderde, zich trouw terugtrekkend om tijd met zijn Vader door te brengen.

Het is duidelijk dat gebed belangrijk was voor Jezus – het was zijn levensader en zijn verbinding met de Hemelse Vader. Het rustte hem uit voor de gevechten die hij zou gaan leveren. Het hield de intieme relatie in stand die hem onderhield. En het openbaarde hem Gods verlangens en richting.

Als het doel van een christen is om meer op Jezus te gaan lijken, dan zou dat proces ook moeten bestaan uit het imiteren van zijn daden en het leven naar zijn woorden. Als we bidden, zullen we meer op Jezus gaan lijken, en we zullen merken dat gebed ons verandert.

2. Gebed toont ons het hart van God.

Toen Jezus in Johannes 17 bad voor zijn discipelen, bad hij voor hen die in hem zouden geloven: “opdat zij allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u” (Johannes 17:21).

Bidden helpt ons één te worden met de Vader en het soort relatie te hebben dat Jezus met hem had. De Bijbel staat vol met verhalen die Gods verlangen illustreren om een intieme relatie met zijn volk te hebben, en bij elke hechte relatie hoort communicatie. Wanneer twee mensen geen contact met elkaar hebben, zal hun relatie nooit vooruit gaan. En omdat bidden eenvoudigweg een gesprek met God is, is het hoe we Hem leren kennen.

Wanneer we in Zijn aanwezigheid komen, is alle pretentie verdwenen – er valt niets meer te verbergen, want Hij ziet alles en weet alles. Het gebed maakt ons nederig, want als we tijd met Hem doorbrengen, beseffen we hoe machtig en bekwaam en goed God is en hoezeer we Hem nodig hebben. En toch accepteert God ons zoals we zijn – niet omdat hij wil dat we zo blijven, maar omdat hij weet dat de relatie op de eerste plaats komt.

Als we groeien in onze liefde voor Hem, zullen we meer op Hem willen gaan lijken. Wanneer we vergeving vinden door gebed, verzacht God ons hart en stelt Hij ons in staat anderen te vergeven. Wanneer we Gods mededogen en barmhartigheid ervaren, zullen we dat met anderen delen. Wanneer we begrijpen dat Gods genade vrijelijk wordt gegeven, erkennen we dat niemand Gods liefde meer of minder verdient dan wij, en het verandert ons hart en onze daden, en helpt ons Gods vrijgevige liefde aan anderen te openbaren.

3. Gebed openbaart de wijsheid van God.

Het mooiste van bidden is dat het een gesprek is dat beide kanten op gaat. Ja, we praten met God, maar als we tijd met Hem doorbrengen en bereid zijn om te ontvangen, zullen we ook van Hem horen. Jakobus 1:5 zegt: “Als iemand van u wijsheid mist, moet hij God vragen, die aan allen gul geeft zonder schuld te ontdekken, en zij zal u gegeven worden.”

Jezus bad de hele nacht voordat hij de 12 apostelen uitkoos (Lucas 6:12-16), en hij bad in de Hof van Gethsemane om te proberen Gods wil te achterhalen over wat God van hem vroeg om te doen. Zijn tijd in gebed hielp om zijn wil af te stemmen op die van de Vader, net zoals onze tijd met God dat voor ons zal doen. Als we in contact komen met Gods hart en beseffen hoeveel Hij van ons houdt, leren we Hem te vertrouwen en zijn inzicht en leiding te waarderen.

Als we tijd doorbrengen met God te praten, stemt Hij onze wil af op de Zijne, waardoor de manier waarop we een situatie ervaren en op een probleem reageren verandert.

Soms missen we zijn antwoorden (omdat we niet luisteren of omdat we een ander antwoord verwachten en het dus niet herkennen als het komt), en andere keren komt het antwoord door het lezen van de Bijbel of door met anderen te praten, maar God zal antwoorden. Zijn wijsheid gaat die van ons ver te boven, omdat Hij verder ziet en dieper liefheeft en zijn zinnen heeft gezet op een eeuwigheid met degenen die Hij liefheeft, en niet alleen op bevrediging in het onmiddellijke moment. Er is niemand anders die kan zien en weten wat hij doet, en hij deelt zijn wijsheid graag met ons in gebed.

Kelly O’Dell Stanley is de auteur van Praying Upside Down en Designed to Pray. Ze is een grafisch ontwerper die schrijft (of is het een schrijver die ontwerpt?), en ze is ook een roodharige die haar humeur goed onder controle kan houden, een gelovige die alles overdadig doet, en een professionele worstelaar tussen twijfel en geloof. Ze biedt gratis maandelijkse gebedspromotiekalenders aan op kellyostanley.com en noemt het kleine Indiana haar thuis.

Photo Credit: Thinkstock/Champja

Dit artikel is onderdeel van Christianity.com’s gebedsantwoorden inclusief beroemde, actuele gebeden en informatie over de kracht van gebed. Vind meer gerelateerde artikelen in de onderstaande gebedenverzameling:

Het sereniteitsgebed, Het Onze Vader, Ochtendgebeden, Gebeden voor Genezing, Dankgebeden, Adventsgebeden, Kerstgebeden, Gebeden voor Vrede, Gebeden voor Bescherming, Gebeden voor Kracht, Bidden in de Geest.