Wat is zwerfvuil?

Zwerfvuil impliceert het achteloos en onjuist weggooien van afval. Het kan om het even welk afval gaan dat achteloos wordt weggegooid, zoals snoeppapiertjes, plastic wikkels, plastic flessen, gekauwde kauwgom, sigarettenpeuken, en de lijst is eindeloos. Zwerfvuil kan ook worden aangeduid als een ondoordachte actie van een individu dat meer op zichzelf is gericht – alleen doen wat hem/haar uitkomt zonder rekening te houden met de mensen om hem/haar heen of het milieu.

De zorg hier is dat het achteloos weggooien van afval een doorn in het oog is en tevens een toegangspoort tot problemen met betrekking tot hygiëne en het milieu. Zwerfvuil is dus een groot probleem voor het publiek, omdat het bijdraagt tot verschillende negatieve gevolgen. Hier volgen de belangrijkste gevolgen van zwerfafval voor mens, milieu en zelfs dieren.

scrap-metal-trash-litter-scrapyard

Zwerfafval is een misdrijf, maar de wet wordt niet gehandhaafd. We moeten de jeugd leren waarom zwerfafval slecht is en welk effect zwerfafval heeft op buurten

~ Johnnise Downs

Catastrofale gevolgen van zwerfafval voor de mens

Opruimen is omslachtig en vreet belastinggeld

Zwerfafval heeft een aantal problemen voor de mens. Ten eerste creëert het strooisel een logistiek probleem, omdat iemand het afval moet opruimen nadat iemand het achteloos heeft laten vallen. Anders bezoedelt het vuil de regio en dient het als doorn in het oog.

Ook moeten gemeenten bij de aanpak van het probleem vaak mensen inhuren om het vuil op te ruimen. Gemeenten bereiken dit door burgers te belasten, wat betekent dat zelfs degenen die geen afval achterlaten toch de prijs moeten betalen voor degenen die het wel doen.

Ziekten

Zwerfvuil draagt ziektekiemen met zich mee die op verschillende plaatsen terechtkomen, en als gevolg daarvan ettert het en vormt het een broedplaats voor bacteriën. Het gevolg hiervan is dat de ziektekiemen worden blootgesteld aan het grote publiek, wat kan leiden tot uitbraken van ziekten zoals cholera en tyfus als het afval in waterbronnen terechtkomt of door huisdieren en vogels in onze huizen wordt gebracht. De daaruit voortvloeiende ziekten kunnen leiden tot sterfgevallen en een slechte algemene volksgezondheid, waardoor de hele stad wordt verwoest.

Zwerfvuil kan ook verwondingen of ziekten veroorzaken door ziekteverwekkers rechtstreeks bij personen te introduceren. Dit gebeurt in gevallen waarin het zwerfvuil glas of metaal is, zoals roestige blikken of besmet glas/naalden/mesjes. Roestige metalen en vuil glas kunnen bijvoorbeeld in de huid snijden, waardoor infecties zoals tetanus kunnen ontstaan.

Verstoring van de waterwegen

Zwerfvuil kan leiden tot de verstoring van waterwegen. Wanneer plastic verkeerd wordt gedumpt, volgt het de weg van het water na zware regenval en komt het uiteindelijk terecht in afvoerbuizen en rioolkanalen.

Na verloop van tijd verstopt het zwerfvuil de zeven die langs de buizen liggen. De verstoppingen blokkeren vervolgens de afvoerbuizen of waterdoorgangen, waardoor de buizen barsten.

Als de buizen eenmaal barsten of de afvoerkanalen verstopt zijn, ontstaan er ernstige problemen en meestal leidt dit tot een vrije stroom van ongezuiverd rioolwater of overstromingen. Overstromingen en de vrije stroom van ongezuiverd rioolwater worden in verband gebracht met het uitbreken en verspreiden van ziekten, namelijk tyfus, cholera en malaria.

Ongedierte en schadelijke dieren

Zwerfvuil creëert een gunstige omgeving voor ongedierte zoals dode insecten en ratten om zich voort te planten. Het ongedierte zelf is vaak een overbrenger van ziekten, terwijl het in andere gevallen andere dieren aantrekt, zoals slangen, die nog schadelijker zijn voor mensenlevens.

Een voorbeeld is de koningscobra, een uiterst giftige slang die zich voedt met de niet-giftige rattenslang, die zich voedt met ratten die worden aangetrokken door het vuil van afval.

Gecombineerd strooisel

Het is ook vermeldenswaard dat zwerfvuil zwerfvuil voortbrengt. Zodra zich op een bepaalde plaats zwerfvuil begint te verzamelen, hebben mensen de neiging hun eigen afval op dezelfde vuilstortplaats te gooien.

Dergelijk egoïstisch gedrag en gebrek aan hygiëne leiden ertoe dat zich ter plaatse nog meer zwerfvuil verzamelt, en als gevolg daarvan verergert het probleem. Mettertijd verergert het de bovengenoemde problemen, en bovenal maakt het het opruimen veel moeilijker.

6.Plastics, potten en flessen

Afgedankte plastic producten, waaronder kruidenierszakken, potten en flessen, vullen snel stortplaatsen, worden meestal niet op natuurlijke wijze afgebroken en dragen bij aan het groeiende zwerfvuilprobleem van de mensheid.

Het zwerfvuil blijft op stortplaatsen liggen en verstopt riolen en afvoerkanalen, straten, rivieren en velden. Het Wereld Natuur Fonds meldt dat elk jaar 1,5 miljoen ton plastic wordt gebruikt om water te bottelen – een zorg voor het milieu door zoveel weggegooide flessen.

Zwerfvuil kan onopzettelijk letsel veroorzaken

Ongevallen kunnen het gevolg zijn wanneer voertuigen in contact komen met zwerfvuil of bestuurders zwerfvuil op de weg proberen te ontwijken. Jonge kinderen vallen op zwerfafval in speeltuinen en kunnen gewond raken.

Scherpe voorwerpen, giftige chemicaliën en andere afgedankte voorwerpen kunnen mensen lichamelijk letsel toebrengen. Ziekteverwekkers in het afval kunnen leiden tot een epidemie.

Groot afval, zoals verwaarloosde visnetten en lijnen die op of vlak onder het oppervlak drijven, vormen de grootste bedreiging voor de scheepvaart. Lijnen en netten kunnen om schroeven worden gewikkeld en in de inlaat van motoren terechtkomen, en schepen kunnen grote stukken raken, waardoor rompen en schroeven worden beschadigd.

Mensen kunnen ook verstrikt raken in netten en lijnen tijdens het zwemmen of duiken, of gewond raken door scherpe brokstukken die zich op stranden verzamelen. SCUBA-duikers raken vaak verstrikt in netten of lijnen.

In de meeste gevallen kunnen zij zichzelf bevrijden. In zeldzame gevallen heeft dit geleid tot verwondingen en zelfs de dood.

Schadelijke gevolgen van zwerfvuil voor dieren

Besmetting

Door zwerfvuil wordt zowel biologisch afbreekbaar als niet biologisch afbreekbaar afval in het milieu gebracht. Dieren die rondzwerven in de buurt van dergelijke stortplaatsen hebben de neiging zich te voeden met de materialen, zoals voedselverpakkingen, en deze op te eten. Hetzelfde kan gebeuren wanneer het afval in het water terechtkomt dat de dieren drinken.

Dit kan leiden tot vergiftiging van de dieren door de chemicaliën in het afval. Vooral vogels en huisdieren lopen een groot risico als ze van het afval eten. Het gevolg is een slechte gezondheidstoestand van de dieren of zelfs de dood door vergiftiging of verstopping in hun spijsverteringsstelsel.

Fysieke schade en beknelling

Niet biologisch afbreekbaar afval houdt dieren in de val, omdat ze verstrikt kunnen raken en gewond kunnen raken als ze worstelen om los te komen. Afval zoals bierblikjes en verkeerd weggegooide plastic voorwerpen zoals netten en touwen kunnen de ledematen van de dieren verstrikken, soms zelfs om de nek van het dier gaan zitten en de dood door verstikking veroorzaken.

Vaak worden er dieren aangetroffen die zich snijden aan scherpe voorwerpen die door mensen zijn weggegooid of die vast komen te zitten in weggegooide kauwgom.

Als dergelijk afval in het water terechtkomt, kan het ook leiden tot de dood door verdrinking of verstikking, omdat het dier niet uit het water weg kan komen in het geval van landdieren of tot verstikking bij waterdieren, omdat het plastic het dier belemmert in zijn bewegingsvrijheid.

Verteerbaar afval

Niet biologisch afbreekbaar afval heeft een nadelig effect op dieren, omdat het problemen kan veroorzaken als het wordt ingeslikt. De dieren kunnen het materiaal niet meer verteren, waardoor het spijsverteringskanaal verstopt raakt en een pijnlijke en langzame dood veroorzaakt.

Aquatische dieren worden het meest getroffen, omdat zij zich voeden met kleiner, microscopisch voedsel zoals krill, wat betekent dat zij grote hoeveelheden zeewater moeten inslikken, dat soms onverteerbare kunststoffen of metalen bevat. Slachtoffers zijn onder meer walvissen en zeevogels, naast andere grote watervissen en zeezoogdieren.

Habitat voor ziektedragers

Net als mensen zijn dieren vatbaar voor microbiële aanvallen. Zwerfvuil biedt de ziektedragers een broedplaats om zich te verbergen en te vermenigvuldigen. Op lange termijn leidt dit tot een toename van hun aantal, waardoor ziekten onder de dieren worden verspreid. Vectoren zoals muggen staan erom bekend dat ze bloedoverdraagbare ziekten overbrengen en de neiging hebben zich voort te planten in stilstaand water op vuilstortplaatsen.

Plastic zwerfvuil

Als plastic zwerfvuil in zee drijft, kunnen waterdieren zoals schildpadden of dolfijnen het plastic binnenkrijgen. Plastic zwerfvuil in zee heeft wereldwijd een negatieve invloed op ten minste 267 soorten, waaronder 86% van de zeeschildpadden, 44% van de zeevogels en 43% van de zeezoogdieren.

Het plastic veroorzaakt gezondheidsproblemen voor de dieren, waaronder uitputting van hun voedingsstoffen en verstopping van hun maag en darmen. Dieren kunnen plastic niet afbreken in hun spijsverteringsstelsel en zullen meestal sterven. Stukken plastic kunnen ook verstrikt raken rond het lichaam of de kop van dieren en verwondingen of de dood veroorzaken.

dump-truck-landfill-disposal

schadelijke effecten van zwerfvuil op het milieu

oncomfortabel en onaangenaam

Zwerfvuil is een doorn in het oog van het milieu. Zwerfvuil verstoort de esthetische waarde van een gebied met afval. Met andere woorden, het is zeer ongemakkelijk en onaangenaam om in een vervuild gebied te zijn.

Zwerfvuil ontneemt mensen dus business en zelfs toerisme, omdat mensen niet graag in een gebied of stad komen waar het vuil is. Uiteindelijk hebben bedrijven in dergelijke regio’s hieronder te lijden. De aard van de afkeer van mensen voor zwerfvuil betekent ook dat het milieu zijn economische waarde verliest.

Zwerfvuil leidt tot bodem-, water- en luchtverontreiniging

De gevaarlijke chemicaliën die uit het zwerfvuil, vervuild water, benzine en consumentenafval lekken, kunnen de bodem verontreinigen. De bodem absorbeert de giftige stoffen die het afval veroorzaakt en tast planten en gewassen aan. De verontreinigende stoffen belemmeren de plantengroei en de gewassen gedijen niet goed.

Dieren die in het gebied leven, eten de gewassen of de wormen die in de bodem leven en kunnen ziek worden. Het veroorzaakt ook gezondheidsproblemen bij mensen die ofwel de gewassen consumeren ofwel de dieren die zich voeden met besmette landbouw.

Zwerfvuil van consumenten en commercieel gebruik in de watervoorziening van de aarde en afspoeling van zwerfvuil in waterlichamen in de buurt creëert een giftig milieu. Het giftige water kan het omringende plantenleven op rivieroevers en de bodem van het ecosysteem van een vijver doden.

Het verontreinigde water kan, wanneer het wordt ingenomen door vissen en een verscheidenheid aan andere dieren, de giftige stoffen bloedstolling, toevallen of ernstige medische problemen veroorzaken die zelfs dodelijk kunnen zijn voor de dieren. Ook mensen kunnen ziek worden door het eten van dieren die besmet water hebben binnengekregen.

Het afval wordt vaak in brand gestoken als een gemakkelijke manier om van het afval af te komen, wat ook tot luchtverontreiniging kan leiden. Bij het verbrandingsproces kunnen aanzienlijke hoeveelheden giftige deeltjes en gassen in de atmosfeer vrijkomen. De verontreinigende stoffen kunnen vervolgens ademhalingsproblemen en andere gezondheidsproblemen bij mensen en andere levende wezens veroorzaken.

Brandgevaar

Zwerfvuil kan ook een risico voor het milieu vormen, omdat het een uitbraak van brand in de hand kan werken. Plastics en papierafval zijn over het algemeen zeer brandbaar, en dat betekent dat ze gemakkelijk kunnen ontbranden, waarna het vuur zich verspreidt naar de rest van de omgeving.

Andere voorwerpen die gewoonlijk worden weggegooid, zoals sigarettenpeuken en aangestoken lucifers, kunnen ook dienen als de vonk die later dergelijke branden zou doen ontbranden.

Een ander startpunt voor de branden zou glas zijn. Glas van flessen is gewoonlijk zo gevormd dat de zonnestralen zich concentreren. Onder de juiste omstandigheden en als de zon het glas op de juiste manier raakt, kan het glas de zonnestralen bundelen tot een enkele straal die heet genoeg is om gedroogd blad of papier te doen ontbranden en zo een vuur te doen ontstaan.

Algenbloei

Algenbloei zijn plotselinge uitbarstingen van grote hoeveelheden algen in een aquatisch milieu. Algenbloei ontstaat wanneer organisch afval wordt gedumpt en terechtkomt in waterwegen en andere aquatische milieus. Het organisch afval ontbindt vervolgens en maakt voedingsstoffen vrij die de algen gebruiken, wat leidt tot een uitbarsting van hun aantal.

De algen vormen een tapijtachtige laag op het wateroppervlak, die gevaarlijk is voor het onderwaterleven, omdat het zuurstofverspreiding in het water verhindert. Sommige algen kunnen ook toxines produceren die de waterdieren vergiftigen, wat tot hun dood leidt.

Chemische verontreiniging

Het milieu wordt nadelig beïnvloed door zwerfvuil, vooral als het van chemische aard is. In terrestrische milieus kan het afval zich lange tijd ophopen, waardoor verontreinigende stoffen, zoals zware metalen, langzaam in de bodem sijpelen. Dit is met name het geval wanneer elektrische onderdelen, zoals batterijen van mobiele telefoons, niet op de juiste wijze worden verwijderd.

In aquatische milieus kan het probleem nog ernstiger zijn vanwege de gevoelige aard van het milieu. Verontreinigende stoffen uit afval, zoals organisch afval, kunnen de pH-waarde van het water, het gehalte aan voedingsstoffen en zelfs de temperatuur verstoren en grote gevolgen hebben voor het ecosysteem van planten en dieren.

Schadelijke gevolgen van afval voor de samenleving

Zwerfvuil veroorzaakt spanningen in de samenleving

Er zijn veel onverantwoordelijke burgers in de samenleving die de neiging hebben afval te maken van de straten en andere openbare eigendommen of zelfs van privé-eigendommen van hun buren. Wanneer andere leden protesteren tegen dergelijke vervuiling, ontkennen de schuldigen vaak of vertonen zij onverbiddelijk gedrag. Thus, tensions created between members of society and in extreme cases, it can also lead to violent clashes.

https://www.qld.gov.au/environment/pollution/management/waste/litter-illegal-dumping/littering

https://www.cleanwateraction.org/2018/07/30/why-littering-not-true-problem

https://www.nationalgeographic.com/environment/2018/10/greenpeace-beach-cleanup-report-highlights-ocean-plastic-problem/

  • Author
  • Recent Posts
A true environmentalist by heart ❤️. Founded Conserve Energy Future with the sole motto of providing helpful information related to our rapidly depleting environment. Unless you strongly believe in Elon Musk’s idea of making Mars as another habitable planet, do remember that there really is no ‘Planet B’ in this whole universe.

Latest posts by Rinkesh (see all)
  • Are Golf Balls Recyclable? (And Are They Biodegradable?) – March 2, 2021
  • Are Chopsticks Recyclable? (And Are They Compostable or Biodegradable) – March 2, 2021
  • Is Sellotape Recyclable? (And Is It Compostable or Biodegradable?) – March 2, 2021

dump-truck-landfill-disposal