Proč je modlitba důležitá?

Modlitba je důležitá, protože nás činí podobnějšími Ježíši a protože nám zjevuje Boží srdce a mysl.

Pokud se podíváme na duchovní velikány minulosti, víme, že modlitba pro ně byla nesmírně důležitá.

Citáty o modlitbě

  • „Modlím se, protože si nemohu pomoci. … Modlím se, protože potřeba ze mě neustále proudí, za bdění i ve spánku. Boha to nezmění. Mění to mě.“ C. S. Lewis
  • „Mám toho tolik na práci, že první tři hodiny strávím modlitbou.“ Martin Luther

Jak to dělají obyčejní lidé a proč bychom to měli dělat my? Od obyčejných lidí přece nelze očekávat, že všeho nechají a budou se modlit, ne? Ve skutečnosti si obyčejní lidé nemohou dovolit se nemodlit. Modlitba je dar, který nám dal – a činnost, kterou od nás Pán očekává. Bible často říká „když se modlíte“, nikoli „když se modlíte“, protože se zdá, že modlitba se od Božích následovníků předpokládá.

Biblické verše o modlitbě

  • „A modlete se v Duchu při všech příležitostech se všemi druhy modliteb a proseb. S tímto vědomím buďte bdělí a stále se modlete za všechen Pánův lid.“ „Modlete se za všechen Pánův lid. (Ef 6,18)
  • „Neustále se modlete“. (1. Tesalonickým 5,17)
  • „Je mezi vámi někdo v nesnázích? Ať se modlí.“ (Jk 5,13)
  • „Buďte radostní v naději, trpěliví v soužení, věrní v modlitbě.“ (Jk 5,13)
  • „V modlitbě se modlete. (Římanům 12,12)
  • „O nic se nestarejte, ale v každé situaci předkládejte Bohu své prosby modlitbou a prosbou s díkůvzdáním.“ (Římanům 12,12)
  • „Nebuďte úzkostliví. (Filipským 4,6)

Modlit se proto, že „bychom měli“, není vždy dostatečnou motivací, ale pravdou je, že modlitba je mnohem víc než pravidlo. Modlitba je důležitá, protože nás činí podobnějšími Ježíši a protože nám zjevuje Boží srdce a mysl.

Důležitost modlitby

1. Modlitba je důležitá proto, že nás činí podobnějšími Ježíši. Modlitba nás činí podobnějšími Ježíši

Podíváme-li se na Ježíšův život, vidíme, že se modlil – s druhými (Lk 9,28), za druhé (Mt 19,13-14) i sám za sebe (Lk 5,16; Lk 6,12). Byla to základní součást toho, jak přistupoval ke každému dni a ke každému rozhodnutí, věrně se stahoval, aby trávil čas se svým Otcem.

Je zřejmé, že modlitba byla pro Ježíše důležitá – byla jeho záchranným lanem a spojením s nebeským Otcem. Připravovala ho na bitvy, kterým měl čelit. Udržovala živý důvěrný vztah, který ho podporoval. A zjevovala mu Boží přání a směřování.

Pokud je cílem křesťana stát se více podobným Ježíši, měl by tento proces zahrnovat napodobování jeho činů a život podle jeho slov. Když se budeme modlit, budeme se více podobat Ježíši a zjistíme, že modlitba nás mění.

2. Modlitba nám ukazuje Boží srdce.

Když se Ježíš v 17. kapitole Janova evangelia modlil za své učedníky, modlil se za ty, kteří v něj uvěří: „Aby všichni byli jedno, Otče, jako ty ve mně a já v tobě“ (Jan 17,21).

Modlitba nám pomáhá sjednotit se s Otcem a mít s ním takový vztah, jaký měl Ježíš. Bible je plná příběhů, které ilustrují Boží touhu mít důvěrný vztah se svým lidem, a každý blízký vztah zahrnuje komunikaci. Když spolu dva lidé nejsou v kontaktu, jejich vztah se nikdy neposune kupředu. A protože modlitba je jednoduše řečeno rozhovor s Bohem, je to způsob, jak ho poznáváme.

Když vstoupíme do jeho přítomnosti, veškerá přetvářka je pryč – už není co skrývat, protože on všechno vidí a všechno ví. Modlitba nás pokořuje, protože když s ním trávíme čas, uvědomujeme si, jak mocný, schopný a dobrý Bůh je a jak moc ho potřebujeme. A přesto nás Bůh přijímá takové, jací jsme – ne proto, že by chtěl, abychom takoví zůstali, ale protože ví, že vztah je na prvním místě.

Jakmile budeme růst v lásce k němu, budeme se mu chtít více podobat. Když skrze modlitbu nalezneme odpuštění, Bůh obměkčí naše srdce a umožní nám odpustit druhým. Když zakoušíme Boží soucit a milosrdenství, budeme se o ně dělit s ostatními. Když pochopíme, že Boží milost se dává zdarma, poznáme, že nikdo si nezaslouží Boží lásku více ani méně než my, a to promění naše srdce i naše jednání a pomůže nám zjevovat velkorysou Boží lásku druhým.

3. Modlitba odhaluje Boží moudrost.

Nejlepší na modlitbě je, že je to rozhovor, který jde oběma směry. Ano, s Bohem budeme mluvit, ale když s ním budeme trávit čas a budeme ochotni přijímat, také od něj uslyšíme. Jakub 1,5 říká: „Jestliže někomu z vás chybí moudrost, proste Boha, který dává štědře všem, aniž by hledal chybu, a bude vám dána.“

Ježíš se modlil celou noc, než vybral 12 apoštolů (Lk 6,12-16), a modlil se i v Getsemanské zahradě, aby se pokusil zjistit Boží vůli ohledně toho, co po něm Bůh žádá. Čas strávený na modlitbách mu pomohl sladit jeho vůli s vůlí Otce, stejně jako to pro nás udělá čas strávený s Bohem. Poté, co se dostaneme do kontaktu s Božím srdcem a uvědomíme si, jak moc nás miluje, naučíme se mu důvěřovat a vážit si jeho vhledu a vedení.

Když trávíme čas rozhovorem s Bohem, sladí naši vůli s jeho vůlí a změní způsob, jakým prožíváme danou situaci a reagujeme na problém.

Někdy jeho odpovědi přehlédneme (protože mu nenasloucháme nebo očekáváme jinou odpověď, takže ji nepoznáme, když přijde) a jindy odpověď přijde díky četbě Bible nebo rozhovoru s druhými, ale Bůh odpoví. Jeho moudrost daleko převyšuje tu naši, protože vidí dál a miluje hlouběji a jeho cílem je věčnost s těmi, které miluje, a ne jen uspokojení v okamžitém okamžiku. Nikdo jiný nevidí a neví to, co on, a s potěšením se s námi o svou moudrost dělí v modlitbě.

Kelly O’Dell Stanley je autorkou knih Praying Upside Down a Designed to Pray. Je grafická designérka, která píše (nebo je to spisovatelka, která navrhuje?), je také zrzka, která umí docela dobře ovládat svůj temperament, věří, že všechno dělá s nadsázkou, a profesionální zápasnice pochybností a víry. Nabízí bezplatné měsíční kalendáře modlitebních podnětů na adrese kellyostanley.com a za svůj domov považuje maloměsto Indiana.

Foto: Thinkstock/Champja

Tento článek je součástí modlitebních odpovědí portálu Christianity.com, které zahrnují slavné, aktuální modlitby a informace o síle modlitby. Další související články najdete v níže uvedené sbírce modliteb:

Modlitba za klid, Modlitba Páně, Ranní modlitby, Modlitby za uzdravení, Modlitby na den díkůvzdání, Adventní modlitby, Vánoční modlitby, Modlitby za mír, Modlitby za ochranu, Modlitby za sílu, Modlitby v duchu.